SUORAHAKUALA SUOMESSA 2010 TUTKIMUS

Suomalaisia suorahakualan markkinoita koskeva tutkimus on valmistunut. Tutkimuksen tekijä on kauppatieteiden maisteri Kaisu Huuhtanen, joka teki sen pro gradu -opinnäytetyönään Turun kauppakorkeakouluun. Tutkimus oli lajissaan uusi, aikaisempaa selvitystä ei alalta ole olemassa. Tutkimus suoritettiin Suomen Suorahakuyritysten yhdistys SSY ry:n pyynnöstä. Tutkija kohdisti sähköisen kyselyn yhteensä 24 alan merkittävimmälle yritykselle. Vastausprosentti oli 75.
Yritystiedoista kootun selvityksen mukaan näiden 24 yrityksen liikevaihto on n. 30 miljoonaa euroa. Alalla ei ole selvää markkinajohtajaa. Lähes kaikki yritykset ovat Suomessa keskittyneet pääkaupunkiseudulle. Näistä tutkituista yrityksistä 60% oli SSY:n jäseniä ja amerikkalaisen AESC:n jäseniä n. 30%.
Yritykset ovat kooltaan ns. mikroyrityksiä (lv. alle 2 milj. euroa), keskimääräinen liikevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa. Suurimmalla osalla liikevaihdosta yli 80% muodostuu nimenomaan suorahakutoiminnasta, muita palvelumuotoja olivat henkilöarvioinnit ja muu johdon konsultointi.
Vain kolmasosa yrityksistä ilmoitti erikoistuneensa jollekin erikoisalalle. Tavallisin erikoistumisalue on vain johtotason hakuihin keskittyminen. Rahoitus- ja pankkisektori, teollisuus, päivittäistavarakauppa sekä lääke- ja ICT-ala olivat muita mainintoja saaneita erikoistumisalueita.
Valtaosa yrityksistä (40%) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä oli toiminut Suomessa 11-20 vuotta. Konsulttiomisteisia yrityksiä oli 78%. Kaikki tutkitut yritykset ilmoittivat tekevänsä kansainvälisiä hakuja. Valtaosa kuului johonkin kansainväliseen ketjuun. Toimistoissa on keskimäärin 5 henkilöä, joista 1-2 muita kuin konsultteja.
Kaupallinen koulutustausta oli yleisin (80%), toiseksi yleisin tausta oli psykologin koulutus (60%). Konsulttien keski-ikä on 35-45 vuotta, sukupolvenvaihdos on tämän perusteella selvästikin jo käynnistynyt alalla. Konsulteista miehiä oli 68%. Suurin osa (63%) konsulteista on tullut alalle yritysjohdon tehtävistä, kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että alalle tullaan pääasiassa muista konsulttiyrityksistä.
Vuoden 2010 alkupuolen suhdannenäkymät olivat jo varovaisen myönteiset, kolmannes suunnitteli palkkaavansa kuluvan vuoden aikana lisää henkilöitä.

Suomalaisten suorahakuyritysten takuuajat ovat hieman kansainvälisiä käytäntöjä pitemmät. Valtaosalla yrityksistä (78%) sopimuskäytäntönä on tarjota 6-12 kuukauden takuuaika.
Hinnoittelukäytäntö näyttää olevan myös muuttumassa. Aiemmin vallinneesta prosenttiperusteisesta laskutuskäytännöstä on siirrytty kiinteähintaisten sopimusten suuntaan. 60%:lla oli kiinteä hinnoittelu ja 40%:lla puhdas prosenttiperusteinen laskutus.
SSY ry tulee hyödyntämään tutkimuksen tuloksia mm. omassa viestinnässä ja koulutuksessa. Tutkimusta tullaan vastaisuudessa syventämään ja laajentamaan lähivuosina uusilla vastaavilla selvityksillä.

Jaa tämä sivu: