Intersearch

RATKAISUJA JOHTAJAVALINTOIHIN

 

JOHDON SUORAHAKU – EXECUTIVE SEARCH

Alkutapaamisessa jäsennetään tilannekuva ja laaditaan muistio ja määritellään hakuprofiili.  Tarjouksessa kuvataan ratkaisuehdotuksemme:  siitä ilmenevät menettelytavat, työaikataulut, raportointikäytäntö, kustannukset ja laskutusmenettely sekä hankkeen vastuuhenkilöt.
Hyväksytty tarjous vahvistetaan ja tarkennetaan vielä erillisellä toimeksiantosopimuksella.

Suorahaku toimii parhaiten silloin kun

  1. potentiaalisten ehdokkaiden määrä on pieni ja nämä voidaan tunnistaa luottamuksellisin yhteydenotoin selvittäen samalla heidän kiinnostustaan työpaikan vaihtoon
  2. yritys on herkässä kehitysvaiheessa tai sisäinen tilanne edellyttää näkymätöntä työtapaa. Kyseessä voi olla yrityskauppa, saneerauksen aloittaminen, fuusio tai muu vastaava tilanne
  3. yritys on käynnistämässä rekrytointia ulkomaille
  4. tavoiteltavat ehdokkaat työskentelevät sellaisissa tehtävissä tai organisaatioissa, joihin hienotunteisuussyistä ei haluta itse olla yhteydessä.
  5. osa mahdollisista ehdokkaista työskentelee ulkomailla eikä heitä mediahaulla ole mahdollista tavoittaa
  6. käynnistetään uutta liiketoimintaa eikä haluta paljastaa suunnitelmia ulkopuolisille tahoille, minkä vuoksi halutaan edetä asiassa sammutetuin lyhdyin
JULKINEN HAKU – YHDISTELMÄHAKU

Julkisten hakumenetelmien käyttö tulee kysymykseen lähinnä keskijohdon ja asiantuntijatason rekrytointien yhteydessä. Työpaikkailmoittelu on myös talousuutisointia. Oikein suunniteltu työpaikkailmoitus tukee uskottavasti muuta yritysviestintää. Mediavaihtoehtojen tuntemuksella on lopputuloksen kannalta huomattava merkitys.
Riippumattomana asiantuntijana kykenemme puolueettomasti suosittelemaan teholtaan ja kustannuksiltaan parasta mediayhdistelmää.

PSYKOLOGISET HENKILÖARVIOINNIT

Johtotason henkilövalintaan liittyy aina luotettava henkilöarviointi. Haastatteluilla ja referensseillä kerättävä tieto painottuu ehdokkaan aikaisempaan työhistoriaan. Toimintaympäristön ja työtehtävien muuttuessa arviointi on suhteutettava tuleviin haasteisiin.

Testien avulla piirtyy tarkempi kuva mm. ehdokkaan johtamistyylistä, motivaatiotekijöistä, kykypiirteistä, kehityspotentiaalista tai vaikkapa kyvystä kestää pitkäkestoista työkuormitusta.Kirjallinen raportti palvelee valitun henkilön esimiestä tämän perehdyttämisessä ja muussakin johtamisessa.
Käytössämme olevat arviointi- ja raportointimenetelmät täyttävät kaikilta osin laadukkaan henkilöarvioinnin tunnusmerkistön.

Kansainvälisissä henkilöarvioinneissa olemme tottuneet käyttämään telepresence-menetelmiä, jolloin kykenemme tarvittaessa nopeaan raportointiin. Arvioinnin toteutuksesta vastaa yrityksessämme aina psykologin koulutuksen saanut henkilö.

AVAINHENKILÖIDEN RESURSSIKARTOITUKSET

Avainhenkilöryhmää koskevat resurssikartoitukset kuuluvat palvelutarjontaamme. Niiden avulla muodostetaan tarkennettu laadullinen kokonaiskäsitys yrityksen sen hetkisistä johtajaresursseista. Tieto on ensiarvoisen tärkeää suunniteltaessa organisaatiomuutoksia, sisäisiä siirtoja, johtajakoulutusta ja tulevaisuuden rekrytointeja.
Seniorkonsulteillamme on kokemusta myös yritysjärjestelyihin liittyvistä due diligence -tutkimuksista, joissa arvioidaan kaupan kohteena olevan yrityksen tai liiketoimintayksikön johtajaresursseja.

HALLITUSJÄSENTEN HAKU

Hallituksen rooli yhtiön suunnannäyttäjänä kasvaa kaiken aikaa. Samanaikaisesti kasvavat hyvää hallinnointitapaa koskevat säädökset ja suositukset. Seuraamme jatkuvasti kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa hallitusjäsenten valintaan liittyvää kehitystä. Toimeksiantajinamme ovat olleet niin suuret pörssiyhtiöt kuin kasvua tavoittelevat pk-yritykset.

facebooktwittergoogle_pluslinkedinmailfacebooktwittergoogle_pluslinkedinmail